Trump Merkel White House meeting, no handshake

Trenutno popularno na Youtube u Crnoj Gori…

mqdefault.jpg

Trump Merkel White House meeting, no handshake