Divlju svinju svezali, a psi su je ujedali

Vi­deo za­pis o mu­če­nju di­vlje svi­nje ta­ko što je na ko­nop­cu vu­če jed­na oso­ba dok je psi uje­da­ju, već ne­ko vri­je­me kru­ži me­đu Pod­go­ri­ča­ni­ma, a oni ko­je je po­seb­no po­tre­sao ovaj pri­zor obra­ti­li su se na­šoj re­dak­ci­ji ri­je­či­ma osu­de i pre­ko­ra za ak­te­re ovog do­ga­đa­ja. Pret­po­sta­vlja­ju da je sni­mak na­stao ne­dav­no, baš u pod­go­rič­kom re­jo­nu, pa su za­to re­a­go­va­li. Na snim­ku se uoča­va i pri­su­stvo još dva li­ca, od ko­jih jed­no sni­ma ne­mi­li pri­zor i je­di­no što se ču­je po­red la­ve­ža je ne­ar­ti­ku­li­sa­no: „To, ba­co, to, to, to…”, is­pre­ki­da­no ne­ka­kvim cok­ta­njem, mo­žda ka­ko bi se raz­dra­ži­li psi da još su­ro­vi­je na­pa­da­ju ne­du­žnu ži­vo­ti­nju.
Ka­ko se na snim­ku vi­di, psi su lo­vač­ki, a di­vlja svi­nja je do­bro uhra­nje­na. Iz Lo­vač­kog sa­ve­za Cr­ne Go­re osu­di­li su ova­kvo po­na­ša­nje ak­te­ra.
– Ne ra­di se o di­vljoj svi­nji iz otvo­re­nih lo­vi­šta što se ja­sno vi­di iz pri­lo­ga. Ali, bez ob­zi­ra da li je di­vlja svi­nja iz uz­go­ja ili otvo­re­nog lo­vi­šta ra­di se o ži­vo­ti­nji ko­ja je u sta­nju da osje­ti bol, pat­nju, strah i stres i po Za­ko­nu o za­šti­ti do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja za­bra­nje­no je nje­no mu­če­nje – na­ve­li su iz LSCG.
Za­ko­nom o za­šti­ti do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja pro­pi­sa­ne ka­zne­ne od­red­be, jer je sva­ko li­ce oba­ve­zno da se sta­ra o ži­vo­ti­nja­ma, a na­ro­či­to o ži­vo­ti­nja­ma či­ji op­sta­nak za­vi­si ne­po­sred­no od nje­ga. Ako je ri­ječ o di­vljoj svi­nji iz uz­go­ja dr­ža­lac je du­žan da po­stu­pa pre­ma ži­vo­ti­nji sa pa­žnjom do­brog do­ma­ći­na i da ži­vo­ti­nji obez­bi­je­di ži­vot­ne uslo­ve ko­ji od­go­va­ra­ju nje­noj vr­sti, ra­si, fi­zič­kim i bi­o­lo­škim spe­ci­fič­no­sti­ma.
Tri li­ca na vi­deo kli­pu sto­ga su jed­na­ko od­go­vor­na za ži­vot i do­bro­bit ove ži­vo­ti­nje, kao i za šte­tu ko­ju su lo­vač­ki psi ko­ji su je uje­da­li na­ni­je­ti di­vljoj svi­nji.
Za­kon ka­že da je dr­ža­lac ži­vo­ti­nje du­žan da spri­je­či ži­vo­ti­nju da ugro­zi ži­vot, bez­bjed­nost ili imo­vi­nu dru­gog li­ca, od­no­sno ži­vot i bez­bjed­nost dru­ge ži­vo­ti­nje. Ta­ko­đe, za­bra­nje­no je mu­če­nje i ubi­ja­nje ži­vo­ti­nja, fi­zič­ko mal­tre­ti­ra­nje (uda­ra­nje, vje­ša­nje, ve­za­nje pe­tar­di i dru­gih pi­ro­teh­nič­kih sred­sta­va za ži­vo­ti­nje, pri­sil­no go­nje­nje, pri­si­lja­va­nje na pre­ko­mjer­ni rad ko­ji pre­va­zi­la­zi iz­dr­žlji­vost ži­vo­ti­nja).
Di­vlja svi­nja je, ka­ko se vi­di na snim­ku, pod­vrg­nu­ta i psi­hič­kom zlo­sta­vlja­nju i mal­tre­ti­ra­nju jer je one­mo­gu­će­na da is­po­lji osnov­ne ob­li­ke po­na­ša­nja po­što je ve­za­na ka­ko ne bi ona po­vre­di­la pse ko­ji su se na nju ostr­vi­li. U ovom slu­ča­ju je oči­gled­no da su je raz­ja­ri­va­li, uje­di­ma po­vre­đi­va­li što je kod nje ne­mi­nov­no iza­zva­lo pat­nju i strah, pro­u­zro­ko­va­lo osje­ćaj ne­si­gur­no­sti.
Pod­sje­ti­mo, Za­ko­nom o za­šti­ti do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja za­bra­nje­no je uz­ga­ja­ti ži­vo­ti­nje na na­čin da tr­pe bol, pat­nju i strah i na­mjer­no ih po­vre­đi­va­ti, kao i hu­ška­ti ži­vo­ti­nje na dru­ge ži­vo­ti­nje ili čo­vje­ka ili ih dre­si­ra­ti na agre­siv­nost.
– Do sada su nam nekoliko puta prijavljivani slični slučajevi. Međutim, problem je što ti počinioci budu samo opomenuti, a nekad ni toliko, i oni u većini slučajeva ponovo nastavljaju sa ovakvim aktivnostima. Po onome što smo do sada saznali, u Crnoj Gori postoji više tih takozvanih „gatera”, u kojima lovci na ovaj način obučavaju pse za lov, nanoseći pri tome bol drugoj životinji, što je kažnjivo Zakonom. Svako ko drži divlju životinju, mora imati dozvolu Veterinarske inspekcije, koja prije davanja dozvole mora izvršiti kompletne provjere uslova u kojima će pomenuta životinja boraviti. Naravno, ta životinja nikako ne smije biti korišćena kao mamac drugim životinjama, što u ovom slučaju ona jeste, tako da u tom slučaju treba obavijestiti Policiju i Veterinarsku inspekciju, koji izlaze na lice mjesta i utvrđuju o kom se prekršaju radi, ako je u teoriji, međutim u praksi je drugačije, pa tako imamo problem sa sprovođenjem Zakona o dobrobiti i zaštiti životinja, pogotovu njegovih kaznenih odredbi. Da pojasnimo, zakon se uopšte ne sprovodi iako je donesen prije tačno deset godina. Još nemamo precizirane nadležnosti za njegovo sprovođenje – kaže Dragoje Vlahović, izvršni direktor NVO Prijatelji životinja Podgorice.
Na pi­ta­nja po­vo­dom ovog do­ga­đa­ja iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve ju­če ni­je­su od­go­vo­ri­li.V.S.

LSCG: Da re­a­gu­je in­spek­ci­ja

– Di­vlja svi­nja je di­vljač iz po­ro­di­ce si­sa­ra – pap­kar, ko­joj su iz­me­đu osta­lih oso­bi­na, vr­lo iz­ra­že­na agre­siv­nost uko­li­ko je uz­ne­mi­re­na na bi­lo ko­ji na­čin i ka­da je to u pi­ta­nju ja­ko je opa­sna za pse i lju­de ko­ji se na­la­ze u nje­noj ne­po­sred­noj oko­li­ni ili je uz­ne­mi­ra­va­ju.
Za­ko­nom o za­šti­ti do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja pro­pi­sa­ne su ka­zne­ne od­red­be. Ra­di pro­na­la­že­nja po­či­ni­la­ca ovih rad­nji po­treb­no je obra­ti­ti se Upra­vi za in­spek­cij­ske po­slo­ve ko­ja je nad­le­žna za spro­vo­đe­nje Za­ko­na o za­šti­ti do­bro­bi­ti ži­vo­ti­nja – na­vo­de iz Lo­vač­kog sa­ve­za CG.

Dan.co.me

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!