Evropski sud odbio tužbu Vanje Ćalović

#VanjaČalović #EvropskiSudZaLjudskaPrava

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio je neprihvatljivom predstavku Vanje Ćalović, direktorice Mreže za afirmaciju nevladinog sektora „MANS“. Sud je predstavku proglasio neprihvatljivom u skladu sa Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu

Podnositeljka predstavke se u konkretnom slučaju žalila na povredu čl. 8 Evropske konvencije zbog nekontrolisanog direktnog pristupa policije bazi podataka mobilnog operater „M-tel“ DOO čiji je bila korisnik.

„Sud je u konkretnom slučaju proglasio predstavku Ćalović neprihvatljivom prihvatajući pravnu argumentaciju koju je u ovom međunarodnopravnom sporu iznijela Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Naime, Sud je utvrdio da podnositeljka predstavke nije postupila u skladu sa pravilom 47 st.7 Poslovnika Evropskog suda, koji predviđa da podnositelji predstavke moraju obaviještavati Sud o svim relevantnim okolnostima za podnijetu predstavku“, saopšteno je iz Vlade Crne Gore.

Podnosilac predstavke Ćalović je propustila da obavijesti Sud, da je sporazum između Uprave policije i mobilnog operatera „M-tel” DOO stavljen van snage, jer je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama po službenoj dužnosti, izvršila inspekcijski nadzor kod istih i o tome donijela posebna rješenja.

„Potom je podnositeljka predstavke propustila da obavijesti Sud da je u tom pogledu i Osnovni sud u Podgorici donio presudu kojom je utvrdio ništavost sporazuma o uzajamnoj saradnji Uprave policije i mobilnog operatera „M-tel” DOO“, saopšteno je iz Vlade.

Sud je takođe utvrdio propust podnositeljke predstavke da isti obavijesti o odluci Ustavnog suda, kojom je proglasio neustavnim odredbe Zakona o krivičnom postupku na osnovu kojih su se zasnivala tadašnja ovlašćenja policije, čija inicijativa za utvrđivanje ništavosti odredaba Zakonika o krivičnom postupku je upravo i pokrenuta od strane MANS-a, čiji je izvršni direktor bila podnosilac predstavke.

Na ovu odluku Evropskog suda podnosilac predstavke nema pravo žalbe.

Ova odluka objavljena je danas na

Izvor: Radio Televizija Crne Gore

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!