Policija bi da prati građane bez kontrole suda ?

Ministarstvo unutrašnjih poslova izradilo je Predlog zakona o unutrašnjim poslovima kojim je, između ostalog, propisano da policija može da osmatra, prati i pravi „klopke“ građanima, bez dozvole tužioca ili suda, i da se tako dobijeni dokazi mogu koristiti u krivičnom postupku, saznaje Fos.

Ilustracija

To je suprotno rješenjima iz Zakonika o krivičnom postupku i Ustava Crne Gore.

U spornoj odredbi Predloga zakona navodi se da policijski službenici mogu da „za operativne potrebe“ sprovode određene policijske radnje, „ako je očigledno da se drugim radnjama neće postići cilj policijskog posla“.

Zanimljivo je da MUP u Predlogu zakona takve radnje naziva „specijalnim policijskim radnjama“, s obzirom na to da su Zakonikom o krivičnom postupku definisane pod terminom ”mjere tajnog nadzora”.

Među radnjama se navodi osmatranje, praćenje i klopka, kao i da njihovu primjenu odobrava direktor policije ili osoba koju on ovlasti i mogu trajati neprekidno do 24 sata ili sa prekidom do 48 sati.

Ono što je sporno jeste da u istom članu Predloga zakona stoji da se „podaci prikupljeni primjenom specijalnih radnji mogu koristiti za potrebe izviđaja i krivičnog postupka“.

Ukoliko se usvoji navedena zakonska odredba, to bi značilo da bi se na sudu u krivičnom postupku moglo koristiti kao dokaz i ono što je pribavljeno mimo kontrole suda ili tužioca.

Dodatno, u spornoj odredbi se kaže da se ove mjere sprovode „za operativne potrebe“, dok se u istom članu navodi da se podaci prikupljeni iz njih mogu koristiti u izviđaju i krivičnom postupku, te je očigledno da je njihov domet mnogo širi od „operativnih potreba“.

Ovakvo rješenje nije u skladu sa rješenjima iz Zakonika o krivičnom postupku koji detaljno propisuje koje se mjere tajnog nadzora mogu koristiti, za koja krivična djela i ko ih odobrava.

Posebno je zabrinjavajuće rješenje da se ovakve radnje mogu sprovoditi na osnovu odluke direktora policije ili osobe koju on ovlasti, dok je Zakonikom o krivičnom postupku izričito navedeno da ih policija može sprovoditi isključivo na osnovu odluke državnog tužioca, odnosno sudije za istragu.

U ZKP-u je propisano za koja tačno krivična djela se mogu odrediti ove mjere tajnog nadzora, za razliku od spornog Predloga zakona koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova u kojem ne piše ništa, pa samim tim ostavljeno je policiji na slobodnu procjenu.

Prema ZKP-u, mjere tajnog nadzora mogu biti određene samo za krivična djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od deset godina ili teža kazna; za krivična djela sa elementima organizovanog kriminala; za primanje mita, davanje mita, zloupotrebu službenog položaja, otmicu, ucjenu, zelenaštvo, kriminalno udruživanje, pranje novca, itd.

Advokat Dušan Lukšić smatra da ovim Uprava policije sebi obezbjeđuje veća ovlašćenja u ovoj oblasti nego što ih ima ZKP-om, kao i da je ovo osjetljiva oblast, te se nada da će se o ovom predlogu zakona voditi rasprava i da će se doći do usaglašenog mišljenja.

„Smatram da, ipak, prednost treba dati ZKP-u kao procesnom zakonu, koji, koliko je meni poznato nije ‘prenio’ na materijalno pravo (Zakon o unutrašnjim poslovima) ovlašćenja iz ove tematike.“

Lukšić je naveo i da ovakvo rješenje ne znači a priori lošu namjeru policije, ali „da treba da se držimo rješenja iz ZKP-a, odnosno da nadležni tužilac i nadležni sudija, svako u granicama svojih ovlašćenja određuje prema kome, u kom trajanju i za zakonom propisana djela budu određene mjere tajnog nadzora, kao i ostale zakonima propisane mjere“.

ZKP propisuje da se građanin koji je bio pod mjerama tajnog nadzora mora o tome obavijestiti, i da ima pravo da izvrši uvid u prikupljeni materijal. Izuzetak je samo u slučaju procjene da postoji osnovana bojazan da bi obavještavanje ili uvid u dobijeni materijal moglo da pretpostavlja ozbiljnu opasnost po život i zdravlje ljudi ili bi moglo da ugrozi neku od istraga.

Do sada nijedan građanin, od njih oko hiljadu, nije obaviješten o sprovedenom nadzoru i podacima koji su o njemu prikupljeni.

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!