Pomagala da joj ubiju muža

Ba­ran­ka Sa­bi­ha Li­či­na (33) uhap­še­na je zbog sum­nje da je prek­si­noć po­ma­ga­la u oru­ža­nom na­pa­du na nje­nog su­pru­ga Nu­sre­ta Li­či­nu (41), ko­ji je ra­njen u po­ro­dič­noj ku­ći. Osim nje, slo­bo­de je li­šen i dr­ža­vlja­nin Ko­so­va Val­ton Du­raj (21), ko­ji se sum­nji­či da je ra­nio Ba­ra­ni­na.

Mla­dom Ko­so­va­ru na te­ret se sta­vlja kri­vič­no dje­lo po­ku­šaj ubi­stva, dok se Sa­bi­ha Li­či­na te­re­ti da mu je po­ma­ga­la.
Dvo­je osum­nji­če­ni­ih ju­če po­pod­ne li­še­ni su slo­bo­de i sa­slu­ša­ni su u bar­skoj po­li­ci­ji. Pret­hod­no je po­li­ci­ja pre­tre­sla stan ko­ji u Ba­ru ko­ri­sti osum­nji­če­ni Du­raj i u nje­mu je pro­na­đen pi­štolj ko­jim je, pre­ma sum­nja­ma is­tra­ži­te­lja, ra­njen Nu­sret Li­či­na.
Su­pru­ga ra­nje­nog Ba­ra­ni­na i osum­nji­če­ni Ko­so­var, pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, ne­gi­ra­li su kri­vi­cu pred bar­skim in­spek­to­ri­ma, me­đu­sob­no se op­tu­žu­ju­ći za ra­nja­va­nje. Osum­nji­če­na Li­či­na tvr­di­la je da je u mo­men­tu puc­nja­ve bi­la u to­a­le­tu, te da ni­je ču­la šta se de­ša­va. Ipak, po­li­ci­ja na osno­vu oba­vlje­nih is­tra­žnih rad­nji, sum­nja da je upra­vo ona otvo­ri­la vra­ta osum­nji­če­nom Du­ra­ju ko­jeg je pu­sti­la da uđe u ku­ću i ra­ni nje­nog su­pru­ga.
Puc­nja­va se do­go­di­la u bar­skom na­se­lju Šu­šanj. Li­či­na je ra­njen sa tri hi­ca, a na­kon uka­zi­va­nja lje­kar­ske po­mo­ći ni­je ži­vot­no ugro­žen.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na” iz iz­vo­ra bli­skih is­tra­zi, sum­nja se da mo­tiv na­pa­da na pri­vat­nog pred­u­zet­ni­ka iz Ba­ra ni­je bio ma­te­ri­jal­ne, već pri­vat­ne pri­ro­de. Is­tra­ži­te­lji su od­mah is­klju­či­li mo­guć­nost da je Ba­ra­nin ra­njen pri­li­kom po­ku­ša­ja pljač­ke. Li­či­na se ne­dav­no vra­tio iz Nje­mač­ke, ali ovaj de­talj ni­je po­ve­zan sa mo­ti­vom na­pa­da na nje­ga.
Ba­ra­nin je ra­njen ka­da je ne­po­zna­ti ma­ski­ra­ni na­pa­dač ušao u nje­go­vu ku­ću. Dok je Li­či­na bio na tro­sje­du u dnev­noj so­bi na­pa­dač je na nje­ga otvo­rio palj­bu. Osum­nji­če­ni je is­pa­lio pet hi­ta­ca, od ko­jih su tri po­go­di­la Li­či­nu, je­dan u obraz, dru­gi u li­je­vi la­kat, a tre­ći u de­snu ša­ku. Iz iz­vo­ra bli­skih is­tra­zi sa­zna­je­mo da je u tre­nut­ku na­pa­da Sa­bi­ha bi­la u ku­ći, ali ona tvr­di da ni­je vi­dje­la na­pa­da­ča. Ona se, ka­ko je is­pri­ča­la, u tre­nut­ku puc­nja­ve na nje­nog su­pru­ga na­la­zi­la u ku­pa­ti­lu.
Sa­bi­ha Li­či­na u Šu­ša­nju ži­vi sa su­pru­gom i dvo­je dje­ce, ko­ja u tre­nut­ku na­pa­da na nje­ga ni­je­su bi­la u ku­ći.
Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra Op­šte bol­ni­ce Bar dr Dra­go­sla­va To­ma­no­vi­ća, ra­nje­ni Li­či­na je van ži­vot­ne opa­sno­sti.
– Za­do­bio je ra­ne u pred­je­lu obra­za, de­sne ša­ke i li­je­vog lak­ta. Ope­ri­san je i ni­je ži­vot­no ugro­žen – ka­zao je dr To­ma­no­vić.
Hi­rur­zi su to­kom ope­ra­ci­je iz­va­di­li dva met­ka iz ti­je­la ra­nje­nog Li­či­ne.D.S.– M.V.P.

Da­nas sa­slu­ša­nje

Iz Upra­ve po­li­ci­je ni­je­su se ogla­ša­va­li po­vo­dom hap­še­nja osum­nji­če­nih. Oni će, ka­ko je si­noć ne­zva­nič­no re­če­no iz po­li­ci­je, da­nas bi­ti pri­ve­de­ni u pod­go­rič­ko Vi­še dr­žav­no tu­ži­la­štvo gdje će iz­ni­je­ti od­bra­nu.

Dan

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!

1 komentar

Comments are closed.