Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda nevladinih organizacija

#CrnogorskiDržavljani #PolitičkePartije #SlužbeniListCrneGore #NevladineOrganizacije

1356640654.jpg

Na osnovu člana 10 Odluke o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija („Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“, broj 13/12), Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Budva, upućuje Javni poziv za predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda nevladinih organizacija.1. Predstavnik nevladine organizacije u Savjetu imenuje se na predlog nevladinih organizacija koje djeluju u opštini od značaja za:• unaprijeđivanje rada lokalne samouprave;• razvoj lokalne demokratije;• lokalni ekonomski razvoj;• uređenje prostora i zaštitu životne sredine;• razvoj evropskih i evroatlanskih integracija;• socijalnu i dječju zaštitu i druge oblike zaštite;• ostvarivanje, zaštitu i promociju ljudskih prava;• afirmaciju i očuvanje tradicije, kulture i istorijskog nasljeđa;• informisanje, obrazovanje, kulturu i sport.2. Kandidata za člana Savjeta može da predloži nevladina organizacija koja ispunjava sljedeće uslove:• da je upisana u registar nevladinih organizacija Crne Gore, sa sjedištem u Budvi, najmanje godinu dana prije objavljivanja javnog poziva;• da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja u oblastima iz tačke 1 ovog poziva;• da je u prethodnoj godini, u oblastima iz tačke 1 ovog poziva, realizovala jedan ili više projekata, ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije;• da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa.3. Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata, Odboru za izbor i imenovanja dostavi sljedeće dokaze:• ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za registraciju i vođenje evidencije o nevladinim organizacijama;• ovjerene kopije akta o osnivanju i statut organizacije;• dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u predhodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično u Budvi, i šre;• izjavu ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije nema članova organa političkih partija, javnih funkcionera, rukovodećih lica, lokalnih službenika/ namještenika, u smislu propisa o sprječavanju sukoba interesa i lokalnih službenika i namještenika, i• ovjerenu kopiju završnog računa (bilans stanja i bilans uspjeha) za prethodnu godinu.4. Kandidat nevladine organizacije za člana Savjeta može biti lice koje:• je crnogorski državljanin sa prebivalištem na teritoriji opštine Budva;• posjeduje iskustvo od najmanje 3 godine u oblastima djelovanja iz tačke 1 ovog poziva za koje se kandiduje;• nije član organa političke partije, javni funkcioner ili rukovodeće lice;• nije zapošljen/a u organima lokalne uprave i javnim službama.5. Nevladina organizacija koja predlaže kandidata za člana Savjeta, dužna je da za kandidata dostavi i sledeće:• ovjerenu fotokopiju lične karte;• biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju radnog iskustva u nevladinim organizacijama u trajanju od najmanje 3 godine u oblastima iz tačke 1 ovog poziva;• izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice;• izjavu da kandidat nije zapošljen u organu lokalne uprave ili javnoj službi čiji je osnivač opština, i• izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.6. Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.7. Predlozi za kandidate za za člana Savjeta za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija iz reda nevladinih organizacija podnose se Skupštini opštine Budva, Odboru za izbor i imenovanja, na adresu Trg Sunca br. 3.Napomena: Informacije u vezi sa ovim javnim pozivom mogu se dobiti u Službi Skupštine opštine Budva ili putem telefona: 033/ 451-943.Ovaj javni poziv će biti objavljen putem Lokalnog javnog emitera „Radio Televizija Budva” i na web sajtu Opštine Budva: www.opstinabudva.com.

Izvor: RTV Budva

Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!