Konkurs za realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija

U okviru organizacije manifestacije ,,Otvoreni dani nauke“, koja će se održati u periodu od 21. do 25. septembra 2015. godine, Ministarstvo nauke i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije finansijski će podržati realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, s ciljem približavanja najnaprednijih tehnologija današnjice široj javnosti…

Na osnovu člana 13 stav 1 Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
(„Službeni list CG“, br. 80/10 i 57/14)

MINISTARSTVO NAUKE I MINISTARSTVO ZA INFORMACIONO DRUŠTVO I TELEKOMUNIKACIJE

o b j a v l j u j u

K O N K U R S
ZA REALIZACIJU PROMOTIVNOG DOGAĐAJA U OBLASTI
INFORMACIONO – KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

U okviru organizacije manifestacije ,,Otvoreni dani nauke“, koja će se održati u periodu od 21. do 25. septembra 2015. godine, Ministarstvo nauke i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije finansijski će podržati realizaciju promotivnog događaja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, s ciljem približavanja najnaprednijih tehnologija današnjice široj javnosti.

Promovisanje informaciono-komunikacionih tehnologija, najnovijih dostignuća i mogućnosti njihove primjene u poslovnom, ali i u svakodnevnom životu, doprinosi efikasnijem korišćenju ovih tehnologija, kao i povećanju interesovanja mladih ljudi za izbor buduće profesije u ovoj oblasti.

Promotivni događaj treba da pruži uvid u aktuelni razvoj u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, (prije svega u oblasti softvera), na informativan, stručan, savremen, i zabavan način, interesantan široj javnosti, a naročito mladima.

I. Ministarstvo nauke i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije pozivaju institucije, organizacije, udruženja i privredna društva da dostave prijavu za realizaciju promotivnog događaja, koji treba da sadrži:

1. Naziv, sjedište i ovlašćenog zastupnika podnosioca prijave;

2. Opis ciljeva promotivnog događaja i ciljnih grupa;

3. Program promotivnog događaja koji treba da sadrži:
– vremenski okvir u kojem će se realizovati planirane aktivnosti i njihov detaljan opis.
Program može trajati od jednog do tri dana.

4. Učesnike u realizaciji promotivnog događaja:

– Organizacije i kompanije koje učestvuju u realizaciji, uz navođenje ključnih referenci za zadatak za koji su nadležne u okviru organizovanja događaja;
– Upravljačku strukturu tima;
– Rezime CV-ja rukovodećeg tima; i
– Dokaz o iskustvu u realizaciji promotivnih događaja u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija u zemlji ili regionu.

5. Budžet za realizaciju promotivnog događaja:

Navesti ukupan budžet potreban za realizaciju promotivnog događaja, kao i iznos sredstava koji se traži od Ministarstva nauke i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije.
Podnosilac prijave treba da obezbijedi sredstva za realizaciju promotivnog događaja u iznosu od najmanje 50% ukupnog budžeta predloženog za realizaciju promotivnog događaja.

6. Prostor u kojem će se održati promotivni događaj za koji je podnosilac prijave unaprijed obezbijedio saglasnost vlasnika;

7. Specifikaciju tehničkih, prostornih i drugih uslova ukoliko treba da ih obezbijede Ministarstvo nauke i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije; i

8. Priložiti izjavu o mogućnosti realizacije manifestacije u navedenom periodu.

II. Uslovi učešća

Podnosilac prijave treba da obezbijedi organizaciju promotivnog događaja u periodu od 21. do 25. septembra 2015. godine u Podgorici, u prostoru koji je pogodan za prijem velikog broja ljudi.

III. Pravo učešća

Podnosioci prijave mogu biti pojedinačne institucije, organizacije, udruženja ili privredna društva iz Crne Gore ili regiona kod kojih ne postoji jezička barijera za saradnju i realizovanje promotivnog događaja (mogućnost komunikacije na crnogorskom ili srodnom jeziku).
Pravo učešća imaju i konzorcijumi sačinjeni od navedenih subjekata, pri čemu je u takvom slučaju obavezno definisanje koordinatora konzorcijuma.

IV. Ocjena prijava

Ocjenu pristiglih prijava obavljaće ekspertska komisija Ministarstva nauke i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije.
Ocjenjivanje i rangiranje prijava obaviće se u roku od 10 dana od dana dostavljanja prijava.
Rang lista ocijenjenih prijava biće objavljena na web adresama Ministarstva nauke i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije.

V. Kriterijumi za ocjenjivanje:

– Program promotivnog događaja,
– Implementacija programa promotivnog događaja, i
– Uticaj na podizanje svijesti o važnosti informaciono-komunikacionih tehnologija u crnogorskom društvu.

VI. Zaključivanje ugovora:

Ministarstvo nauke i Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije će, nakon ocjene prijava i rangiranja istih od strane ekspertske komisije ministarstava, sa prvorangiranim kandidatom potpisati ugovor o poslovnoj saradnji.
U slučaju prijave konzorcijuma, ugovor se potpisuje sa koordinatorom konzorcijuma.

VII. Način dostave prijava:
Prijava sa kompletnom dokumentacijom dostavlja se Ministarstvu nauke, u jednom štampanom primjerku i na CD-u u PDF i Word formatu, lično ili poštom, na adresu: Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, do petka, 26. juna 2015. godine.

Prijave koje ne budu sadržale sve uslove iz tačke I, II i III Konkursa neće biti razmatrane.

Kontakt osoba u Ministarstvu nauke: Milena Milunović, tel: +382 20 234 116
e-mail adresa: milena.milunovic

Izvor: Vlada Crne Gore

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!