Острво Катич да буде заштићено подручје у мору

Црна Гора је једина медитеранска земља поред Босне и Херцеговине која нема успостављено заштићено подручје у мору. Сагласно захтјевима наведеним у глобалним АИЦХИ циљевима Конвенције о биолошкој разноврсности, 10% обалних и морских подручја, посебно оних од нарочите важности за биодиверзитет и функционисање екосистема, треба да буде очувано кроз успостављање заштићених подручја у мору. Овај проценат значи да око 130км2 површине треба да буде проглашено за заштићено морско подручје у Црној Гори до 2021. На националном нивоу овај циљ је првобитно постављен у Националној стратегији одрживог развоја а затим и у Националној стратегији биодиверзитета са Акционим планом.

Једно од првих потенцијалних заштићених подручја у мору је острво Катич са околином. Катич је препознат и као ЕМЕРАЛД подручје – подручје од посебног интереса за заштиту на европском нивоу. Међутим бројни су притисци на приобалне и морске ресурсе како у зони будућег заштићеног подручја у мору – Катич тако и дуж цијеле црногорске обале попут: насипања обале и плажа, директно уливање отпадних воде, морски отпад, криволов, излов заштићених врста шкољки прстаца. Све наведено доводи до уништавања морских станишта, губитком врста а што у коначном значи и деградацију екосистема.

Да су морски ресурси ограничени и да је неопходно одговорно управљање говоре у прилог подаци рибара из Петровца да у нашем мору нема врста попут: јастога, паламиде, керње, скакавице. Поред наведеног, према подацима ронилаца у подморју имамо олимпијске кругове који су последица употребе динамита и разарања морског дна.

Један од механизама за очување и обнову рибљег фонда и заштиту морских екосистема је успостављање морских заштићених подручја и зона без риболова. Унутар тих зона риболов није дозвољен те организми могу несметано расти и размножавати се. Студије показују да организми унутар тих подручја живе дуже, расту веће и производе неколико десетина пута више млађи него организми у околним незаштићеним подручјима. У том тренутку зоне без риболова постају „извозници“ младих и одраслих јединки али и рибље млађи.

Управљање природним ресурсима не смије бити подређено краткорочним економским циљевима већ треба бити базирано на научној основи која осигурава одрживо коришћење ресурса. Мишљења смо да је неопходно што прије успоставити оквир за проглашење првог заштићеног подручја у мору – Катич како би се спријечила даља девастација као и обезбиједити континуирану сарадњу између локалних заједница првенствено рибара будућег управљача и надлежних институција.

profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner
profesionalni-fotograf-foto-radevic-baner