DRI: Pozitivno mišljenje na finansijski iskaz Monteputa

By sinisa goranovic

0508tunelsozinaok


D
ržavna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj državne kompanije Monteput za prošlu godinu, ukazujući na odstupanja u primjeni zakona o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru, o zapošljavanju i o javnim nabavkama. Nadležni Kolegijum DRI, kojim je rukovodio senator Dragiša Pešić, konstatovao je i nepravilnosti u evidentiranju imovine.

– Godišnji finansijski izvještaj “Monteput” d.o.o Podgorica za 2013. godinu ne sadrži materijalno značajne greške i daje objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa opšte prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Prezentirani finansijski izvještaji po svim materijalnim pitanjima korektno prikazuju finansijsko stanje u društvu u periodu 01.01. – 31.12.2013. godine, iskazani finansijski rezultat i finansijske tokove u 2013. godini. U skladu s navedenim, nadležni Kolegijum izrazio je pozitivno mišljenje- navodi se u izvještaju.

DRI je preporučila Monteputu, kompaniji koja ubira prihode od putarine naplaćene za prolazak kroz tunel Sozina, da preduzme aktivnosti na uspostavljanju sistema unutrašnjih finansijskih kontrola i postupi u skladu sa Zakonom, uredbom i pravilnikom kojim je definisana ta oblast. Revizori su utvrdili da preduzeće nije u skladu sa Zakonom donijelo plan i odredilo osobu zaduženu za uspostavljanje, sprovođenje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola.

Prilikom revizije je utvrđeno i da pojedina unutrašnja akta nijesu međusobno usaglašena.

DRI je preporučila da Monteput u potpunosti primjenjuje pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i na njih raspoređuje zaposlene koji ispunjavaju uslove. Revizijom je utvrđeno da šest zaposlenih u Odjeljenju za zaštitu od požara i obezbjeđenja objekata posjeduju dozvole za poslove fizičke zaštite, dok troje to nema.

Revizori smatraju da je neophodno usklađivanje pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama sa onim o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i obezbjeđivanje njegove primjene.

Iz DRI su podsjetili da je pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim knjigama određeno da je knjigovođa odgovoran za ažurno i tačno vođenje glavne knjige i njenog dnevnika. Problem je što je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ukinuto radno mjesto knjigovođe, a njegovi radni zadaci preneseni na ostale zaposlene u Odjeljenju za računovodstvo i finansije.

DRI je preporučila potpunu primjenu uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava u svojini Crne Gore, tako da pored naloga za kontrolu upotrebe službenog vozila i potrošnju goriva, treba obezbijediti i izdavanje naloga. Revizijom je utvrđeno da nalozi za korišćenje službenog vozila nijesu izdavani na propisanom obrascu.

DRI je preporučila Monteputu da unaprijedi postojeće računovodstvene evidencije, odnosno softvere, tako što će ih međusobno integrisati i povezati, kako bi se podaci uneseni na jednom mjestu, kroz formu automatskog naloga, knjižili u glavnu knjigu. Forma automatskog naloga bi omogućila kontrolu unesenih podataka na osnovu dostavljene dokumentacije i smanjila mogućnost greške.

“Imajući u vidu obim i značaj prihoda za naplatu naknade – putarine kod vođenja blagajne, preporučuje se da se blagajne vode elektronski, a podaci dobijaju kroz softvere direktno sa poreskih registar kasa”, navodi se u izvještaju.

DRI je utvrdila Monteput umanjuje nematerijalnu imovinu za iznos izdataka za kredit Evropske investicione banke (EIB) i knjiži na teret amortizacije. Revizori su preporučili preduzeću da nedospjele kamate po kreditu prenese sa nematerijalnih ulaganja na ostala aktivna vremenska razgraničenja.

“Za iznos isplaćenih kamata umanjivala bi se aktivna vremenska razgraničenja, a teretili troškovi kamata. U poslovnim knjigama, u pasivi bilansa stanja, neophodno je iznos glavnice koji dospijeva u tekućoj godini, evidentirati kao kratkoročne finansijske obaveze”, navodi se u Izvještaju o reviziji.

Revizori su preporučili Monteputu da na kraju poslovne godine, prilikom popisa imovine potraživanja i obaveza, usaglasi knjigovodstveno i stvarno stanje i utvrdi i obrazloži utvrđene razlike.

“Preduzeće prilikom popisa ne usaglašava do kraja knjigovodstveno i stvarno stanje popisane imovine. U popisnom materijalu iskazana sadašnja vrijednost opreme, vozila i ostalih osnovnih sredstava veća je 11,42 hiljade eura u odnosu na knjigovodstveno stanje”, konstatovali su revizori.

Monteputu je preporučeno da nadležnom organu dostavlja podatke o stanju državne imovine koju koristi, na način i u rokovima koji su predviđeni Zakonom o državnoj imovini i uredbom o načinu vođenja evidencije pokretnih i nepokretnih stvari i popisu stvari u državnoj svojini.

Revizijom je utvrđeno da je preduzeće predstavilo rekapitulaciju ostvarenih rashoda za projekat tunela Sozina sa priključnim saobraćajnicama u iznosu od 72,92 miliona eura, ali te podatke nije dostavilo nadležnom organu za poslove imovine. Revizori su utvrdili da pravilnikom o poslovima, obavezama i odgovornostima kontrolora i operatera za naplatu putarine nijesu do kraja definisani svi poslovi i obaveze zaposlenih, zbog čega je Monteputu preporučeno da ga dopuni.

U DRI smatraju da bi preduzeće trebalo da propiše proceduru kojom će definisati status vozila koja imaju besplatan prolaz kroz Sozinu, kao i način postupanja zaposlenih u tom slučaju.

“Nakon definisanja statusa vozila koja imaju besplatan prolaz kroz Sozinu, treba pokrenuti proceduru izmjene propisa u cilju materijalizovanja nastalih promjena”, naveli su revizori nakon što su utvrdili da preduzeće ne posjeduje interni akt koji bi definisalo to pitanje.

Utvrđeno je da Monteput prilikom zapošljavanja četiri radnika, zbog bolovanja zaposlenih operatera, nije poštovalo Kolektivni ugovor, kojim je određeno da se zasnivanje radnog odnosa zbog popune slobodnih radnih mjesta obavlja na osnovu javnog oglasa.

DRI je, u skladu sa tim, preporučila preduzeću da zapošljava na osnovu javnog oglasa i donese akt kojim će urediti način formiranja projektnih grupa, timova ili drugih oblika rada.

Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, Ministarstvo saobraćaja donijelo je više rješenja o formiranju stručnih radnih timova za realizaciju autoputa Bar – Boljare i odluku o isplati naknada njihovim članovima.

Revizijom je utvrđeno da je Monteput svakog mjeseca obavljao isplate u skladu sa rješenjima Ministarstva saobraćaja o formiranju komisija, dok izvještaji o radu nijesu prezentirani kao osnov za isplatu. DRI je utvrdila da je Monteput više puta nakon zaključivanja ugovora sa ponuđačem sa zakašnjenjem objavljivao ugovore na portalu javnih nabavki. DRI je zbog toga preporučila preduzeću da, nakon zaključivanja, ugovor blagovremeno objavi na portalu.

“Kod iskazivanja vrijednosti javnih nabavki sprovedenim neposrednim sporazumom neophodno je obezbijediti pravilnu primjenu Zakona o javnim nabavkama”, navodi se u Izvještaju o reviziji.

Zakonom o javnim nabavkama predviđeno je da se prilikom izračunavanja procenta učešća vrijednosti javnih nabavki neposrednim sporazumom u odnosu na ukupni izvršeni godišnji budžet, uzima prethodna godina, a ne ona u kojoj je obavljena nabavka.

“Monteput je vrijednost javnih nabavki izvršenim neposrednim sporazumom u prošloj godini od 38,23 hiljade eura, iskazao u odnosu na ukupni izvršeni godišnji budžet za javne nabavke, sa porezom na dodatu vrijednost, u prošloj godini, koji je iznosio 651,3 hiljade, što čini 5,87 odsto”, ističe se u izvještaju.

Kolegijum DRI naložio je Monteputu da u roku od šest mjeseci dostavi revizorima izvještaj o realizaciji preporuka.

Via: Analitika

Advertisements
Želite reklamu na Portalu Crna Gora? Javite nam se!

Želite i Vi da pišete za Crnu Goru? Pridružite nam se!