NADZORNE KAMERE: Jesmo li stalno pod prismotrom?

U doba informatike i tehnologije video nadzor je postao sastavni dio života i normalna pojava na svakom ćošku. Kamere viđamo svuda oko nas. U prometnijim ulicama se prati saobraćaj, u firmama se prate radnici i šta se događa na poslu, u magacinima se obezbjeđuje roba, u kući ili stanu privatna imovina.

Podsjetimo, u novembru prošle godine, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudio je da je postavljanje sigurnosnih kamera u amfiteatrima na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore povređivanje prava na privatnost.

Sudije toga suda postupale su u slučaju tužbe dvoje profesora PMF-a Nevenke Antović i Jovana Mirkovića koji su u tužbi naveli da im je povrijeđeno pravo na privatnost prema Konvenciji o ljudskim pravima.

Oni su pravdu potražili u Strazburu nakon što su pred crnogorskim sudovima izgubili sporove, jer su naše sudije zaključile da se postavljanjem kamera u amfiteatrima, navodno zbog zaštite imovine fakulteta i ljudi u ovim učionicama, ne krši pravo na privatnost.

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti predviđa mogućnost obavljanja video nadzora ulaza u poslovni prostor, ali pod uslovom da se takva zaštita ne može obezbijediti na drugi način.

Prema ovom zakonu, video nadzor ne može se obavljati u prostorijama kao što su garderobe, liftovi, sanitarne prostorije i prostorije za stranke.

Video nadzor može obuhvatiti ulaz i izlaz u stambenim zgradama, kao i zajedničke prostorije, ali ne unutrašnjost, niti ulaz u stanove.

Ako su kamere postavljene u dvorišnom dijelu poslovne ili stambene zgrade, osim ulaza u zgradu, ne smije se snimati spoljašnjost stanova i sličnih prostorija.

Takođe, zabranjen je pristup snimcima preko interne i javne kablovske televizije, interneta ili drugih sredstava za elektronske komunikacije, kojima se takvi snimci mogu prenijeti, bilo u trenutku njihovog nastanka ili nakon toga.

Prije početka primjene video nadzora ili najkasnije u trenutku kada počinje snimanje, potrebno je na vidnom mjestu istaći obavještenje da se nadzor obavlja, kao i podaci o zvanju lica koje obavlja nadzor i broj telefona na koji se mogu dobiti informacije gdje se i koliko dugo čuvaju snimci iz sistema video nadzora.

U Zakonu o zaštiti lica i imovine stoji da privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji na svom objektu posjeduje sredstva tehničke zaštite (video nadzor, alarmni sistem,kontrolu pristupa…) mora imati odobrenje za to ili sklopljen ugovor o radu tehničke zaštite sa firmom koja posjeduje odobrenje za obavljanje poslova tehničke zaštite.

Kako se navodi, od 1.000 eura do 10.000 eura kazniće se pravno lice ako obavlja djelatnosti zaštite, a nije upisano u Centralni registar privrednih subjekata i nema odobrenje i ako angažuje za rad ljude koji nemaju dozvolu za rad poslova zaštite. Od 30 eura do 2.000 eura kazniće se fizičko lice ako nema dozvolu za obavljanje poslova zaštite ili ne podnese zahtjev za njeno produženje najkasnije mjesec dana prije isteka važenja dozvole dok će se od 500 do 5.000 eura kazniti pravno lice, ako ne obavjesti Ministarstvo o zaključivanju ugovoru u roku od osam dana od dana zaključenja ugovora.

Licenca

Vlasnik “Podgor“ elektronike Nikola Vujačič, za portal Crna Gora objašnjava da ukoliko  neki privredni subjekt hoće da radi poslove zaštite, potrebno mu je odobrenje od Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore.

Zaposleni u firmi koja se bavi tehničkom zaštitom moraju da imaju licencu zaštitar tehničar, a da bi je dobili treba da ispune određene uslove propisane u zakonu, da prođu poseban kurs na Policijskoj akademiji ili nekoj drugoj licenciranoj ustanovi, da imaju određenu stručnu spremu i da polože stručni ispit. Nakon toga, polaznici MUP-u predaju zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zaštite, a nadležni organ radi određene provjere i izdaje dozvolu za to – kaže Vujačič.

Kako dalje priča, najveće interesovanje vlada za video nadzor, protivprovalne i protivpožarne alarmne sisteme, kontrole pristupa i evidencije radnog vremena.

Vujačić za portal Crna Gora objašnjava da ukoliko su naručioci firme, onda su sistemi veći, složeniji i sa specifičnijim komponentama.

-Nakon poziva klijenta ekipe izlaze na teren da bi saslušali zahtjeve i pregledali prostor koji je potrebno zaštititi. Nakon dobijenih informacija, pristupa se izradi tehničkog rješenja za dati objekat i izradi ponuda koje šaljemo klijentu. Po prihvatanju ponude sa naručiocem sklapamo ugovor o tehničkoj zaštiti i pristupamo realizaciji, isporuci i montaži sistema tehničke zaštite. Nakon završetka ugradnje i puštanja sistema u funkciju, radi se provjera funkcionalnosti, testiranje sistema i obuka osoblja naručioca za rukovanje sistemom tehničke zaštite. Korisniku se nudi i ugovor o obavljanju poslova tehničke zaštite koji uključuje i održavanje. Ukoliko je naručilac privredni subjekat koji nema sopstvenu službu zaštite, u obavezi je da potpiše ugovor o obavljanju tenhičke zaštite sa nama ili drugom firmom koja se bavi poslovima zaštite. Na sve izvedene radove dajemo garanciju od 24 mjeseca, a po isteku tog roka imamo mogućnost nabavke rezervnih djelova neophodnih za normalno funkcionisanje isporučenog sistema  – kaže Vujačić.

Na pitanje kako da se klijent odluči za pravi video nadzor, sagovornik objašnjava da je važno odabrati opremu poznatih i provjerenih proizvođača, “jedino tako klijent može biti siguran da date karakteristike odgovaraju stvarnim mogućnostima opreme i da će ona raditi onako kako je predviđeno“.

-Na tržistu ima dosta uređaja nepoznatih proizvođača koji ne zadovoljavaju ni osnovne tehničke karakteristike.Treba kupovati opremu od ovlašćenih distributera i njihovih predstavnika jer se samo na taj način osigurava  potrebna tehnička podrška, garancija i servis. Od značaja je da određeni model snimača, kamere, centrale ili senzora odgovara potrebama klijenta i objekta koji se štiti. Kamere i senzore je najvažnije dobro pozicionirati, stručno uraditi instalaciju i dobro podesiti svaki elemenat sistema. Za sve to je potreban kvalitetan i stručan kadar, dobar alat, imati mjerne i testne instrumente kao i veliko iskustvo. Klijenta savjetujemo da pozove nekoliko firmi, pogleda dobro karakteristike ponuđene opreme, da se ne rukovodi isključivo cijenom i vidi reference firme koju namjerava angažovati ili da kontaktira nekog od njihovih ranijih kupaca – kaže Vujačić.

Prema njegovim riječima, onaj ko ugradi video nadzor sigurno će imati manje brige.

On konstatuje da je sistem video nadzora nezamjenjiv “jer pruža vizuelni pregled stanja na štićenom objektu i čuva imovinu i kad vlasnik nijeste tu“.

-Uloga video nadzora je da pruži mogućnost nadzora uživo nad štićenim prostorom ili naknadnu analizu događaja u objektu  kroz pregled snimljenog materijala. Dok vi mirno spavate video nadzor je budan 24 časa dnevno – ističe vlasnik “Podgor“ elektronike.

Vujačić objašnjava da je za ugradnju video nadzora potrebno jedan radni dan eventualno dva, dok za veće sisteme treba više vremena “pogotovo ukoliko je konfiguracija samog objekta složenija, onda je i provlačenje kablova komplikovano“.

-Tehnički gledano, nema ograničenja dokle može “dobaciti“video nadzor, ali postoje zakonska ograničenja koja se odnose na zabranu snimanja javnih površina i ugrožavanja privatnosti. To se mora ispoštovati,a to u praksi znači da kamere smiju gledati samo štićeni objekat i njegovu neposrednu okolinu ne više od dva metra. Najčešće se koriste kamere čiji ugao iznosi oko 85 stepeni, a ukoliko je potrebno drugačije to se reguliše samim objektivom kamere kod takozvanih kamera sa Varifokalnim objektivima. Ukoliko se radi o kamerama koje su predviđene za noćni režim, podatak o vidljivosti u mraku izražena je u metrima – objašnjava Vujačić.

Upitan kako ocjenjuje tržište sigurnosti u Crnoj Gori, sagovornik konstatuje da je ono u usponu, da se dešava ekspanzija sistema za tehničku zaštitu, “ali je i ujedno plodno tlo za kojekakvu opremu koja ne zadovoljava ni osnovne tehničke elemente“.

-Svjedoci smo da ljudi često kupe opremu bez garancije i ikakve podrške, kao i opremu koja je od samog trenutka kupovine tek djelimično ispravna. Uska saradnja i koordinacija firmi iz oblasti bezbjednosti i države će u velikoj mjeri doprinjeti boljem rješavanju svih bezbjednosnih izazova, tako da će Crna Gora i ubuduće biti sigurno mjesto za sve koji u njoj žive, rade ili su na odmoru – zaključio je Vujačić.

M. Ć.

Advertisements